Om företaget


Kvalitet

För att säkerställa en hög kvalitet från första spadtag tills allt är klart ser vi till att allt dokumenteras och genomförs på ett strukturerat sätt. Vi anlitar bara underleverantörer som vi känner till och som fullföljer sina åtaganden på ett oklanderligt sätt.

Detta är vårt arbetssätt och kraven vi ställer på oss själva och andra:

  • Vi gör detaljerade tidsplaner tillsammans med kund. Tidsplanen följs sedan upp med regelbundna och täta samordnings- och byggmöten.
  • Samtliga inblandade har alltid tillgång till detaljerade ritningar och beskrivningar. Vi ser även till att ritningar och beskrivningar uppdateras löpande och att de inblandade informeras om uppdateringar och ändringar.
  • Alla ändringar sker i samförstånd med byggherrar och projektörer/projektledare.
  • Alla underentreprenörer som startas upp i ett projekt informeras om arbetet och arbetsplatsen i ett separat startmöte, för att lösa eventuella problem innan arbetet påbörjas.
  • Alla aspekter av projektet dokumenteras och kontrolleras noga. Kritiska moment och punkter kontrolleras ytterligare och vi kräver även att underleverantörer gör egna kontroller och dokumenterar dessa i egna kontrollplaner.
  • Riskanalyser görs innan projektet startar, och åtgärder för eventuella riskmoment dokumenteras och godkänns av arbetsledningen före arbetets början. Detta gäller även samtliga underleverantörer.
  • Vi använder bara produkter och material från kända och certifierade leverantörer. Alla material och produkter måste vara godkända ur miljösynpunkt och utifrån beställarens normer. Alla material som används redovisas detaljerat.

Vi anlitar bara underentreprenörer som är seriösa, etablerade, har stabil ekonomi och hängavtal med branschorganisationer.